Biuro Tłumaczeń O Firmie     Kontakt     Cennik     Zlecenie tłumaczenia    
 
ZLECENIE TŁUMACZENIA

gwarancja dla każdej ze stron

TŁUMACZENIA ANGIELSKI - ZLECENIE


W celu złożenia zlecenia możecie Państwo skorzystać z jednej z proponowanych przez nas opcji.

Opcja I

Można osobiście odwiedzić nasze biuro i po wypełnieniu formularza zlecenia pozostawić dokumenty do tłumaczenia.

Opcja II

Można pobrać formularz zlecenia z naszej strony internatowej, wypełnić go, podpisać i przesłać do nas (wraz z dokumentami do tłumaczenia) faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku tłumaczeń przysięgłych konieczne jest okazanie oryginałów dokumentów przy odbiorze tłumaczenia.

Ogólne warunki wykonywania tłumaczeń przez Biuro Tłumaczeń

1. Biuro Tłumaczeń Renata Strojewska, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami wykonywania tłumaczeń. Biuro może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, na co Klient wyraża zgodę. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak choroba lub przyczyny leżące po stronie Klienta, Biuro może wydłużyć termin realizacji lub odstąpić od wykonania zlecenia.
2. Biuro świadczy usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zlecenia.
3. Z wyjątkiem materiałów, które w sposób oczywisty są powszechnie dostępne (np. artykuły prasowe, ustawy, strony internetowe, itp.), wszystkie dokumenty i materiały powierzane przez Klienta (jak również treść tłumaczonych spotkań) są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim (innym niż pracownicy lub podwykonawcy Biura).
4. Pisemne rozliczane są na podstawie stron obliczeniowych tekstu docelowego w następujący sposób:
a. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1500 znaków ze spacjami, minimalne zamówienie to 1 str.;
b. Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami, minimalne zamówienie to 1 str.
5. Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie godzin pracy w następujący sposób:
a. Liczona jest każda rozpoczęta godzina dostępności tłumacza;
b. Minimalne zamówienie to 1 godzina.
6. Zlecenia wykonywane w ciągu jednego dnia roboczego lub wymagające tłumaczenia powyżej 5 stron obliczeniowych dziennie są traktowane jako zlecenia ekspresowe.
7. Wykonane tłumaczenia są dostarczane w sposób określony w zleceniu.
8. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji.
9. Odwołanie Zlecenia wymaga formy pisemnej i musi zostać doręczone do Biura osobiście, przesyłką pocztową lub faksem. W przypadku odwołania Zlecenia dotyczącego tłumaczenia pisemnego Klient ponosi koszty tłumaczenia wykonanego do chwili otrzymania przez Biuro stosownej informacji o odwołaniu. W przypadku odwołania Zlecenia dotyczącego tłumaczenia ustnego w dniu jego realizacji Klient ponosi koszty wynagrodzenia wynikające z wyceny wskazanej w zleceniu. Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia kosztów związanych z jego wynagrodzeniem.
10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie trzydziestu dni od daty wykonania usługi. W przypadku reklamacji Biuro zobowiązuje się do niezwłocznego skorygowania tłumaczenia.
11. Odpowiedzialność Biura za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za wykonaną usługę, w związku z którą szkoda powstała.
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym, niemniej jednak Biuro jest zobowiązane do niezwłocznego skorygowania.